AWBZ

 

Het rapport van Henk van Gerven

In september 2015 verscheen het verslag van Henk van Gerven (toen nog SP-Kamerlid en oud-huisarts). Hierin werd duidelijk dat gedurende de periode 2001 tot en met 2013 een bedrag van 70 miljard euro aan AWBZ-premies niet was besteed aan de zorg, met als gevolg dat de zorg onbetaalbaar is geworden. De AWBZ-premie is gedurende die jaren ingehouden door de Belastingdienst op de inkomens en de uitkeringen van de burgers.

Eind mei 2017 doet Renske Leijten (politica voor de SP en vanaf 30 november 2006 tot voor kort was zij Tweede Kamerlid en belast met de portefeuille zorg en jeugdzorg) er nog een schepje bovenop en twittert: “Sinds 2001 is 156 miljard euro aan zorgpremie (AWBZ) verdwenen. Waar bleef dat geld? Dijsselbloem antwoordt niet maar zit het weg te lachen”.

Om hoeveel geld gaat het?

Na vele onderzoeken van de SP en andere instanties is berekend dat het uiteindelijk gaat om een bedrag van 110 miljard euro. Gedurende de jaren 2001 tot en met 2013 heeft de Belastingdienst een totaalbedrag aan AWBZ-premie geïnd van ruim 323 miljard euro. 34% van dit bedrag is dus “zoek”. Waar het geld is kan niemand vertellen, maar dat het niet is besteed aan de AWBZ is inmiddels overduidelijk.

Dit geld moet terug naar de belastingbetaler

Die 110 miljard euro moet dus terug naar de belastingbetaler. Het is ten onrechte ingehouden door de Belastingdienst. Om dit te kunnen realiseren is op 15 oktober 2015 de Werkgroep opgericht. Toen nog niet bekend was dat het om een bedrag ging van 110 miljard, maar om 70 miljard leverde een eenvoudig sommetje op dat dit per persoon die in aanmerking zou komen voor de claim een bedrag zou betekenen van gemiddeld 5.400 euro.  Met dat bedrag is de Werkgroep aan de slag gegaan.

De gevoerde correspondentie

Tot nu toe is er vanaf eind 2015 veel gecorrespondeerd door ons en onze leden met de diverse belastingkantoren maar ook met het Directoraat-Generaal Belastingdienst (DGBEL). Het DGBEL bestuurt de uitvoering van de belastingwetgeving. Het is lastig om alle verschillende brieven en reacties hier te bespreken maar in grote lijnen komt het op het volgende neer:

Brieven naar de belastingdienst en het DGBEL

1.       Verzoek om teruggave van de teveel betaalde AWBZ-premie naar aanleiding van het verslag van Henk van Gerven. Er werd een claim ingediend van 5.400 euro per persoon aan de hand van standaardbrieven van de Werkgroep.

2.       Op advies van de Werkgroep aan onze leden werd bij de belastingaangifte 2015 een bedrag van  5.400 euro als aftrekbare gift opgevoerd.

3.       Veel mensen ontvingen een deel van dit bedrag terug van de Belastingdienst. Niet omdat men het er mee eens was, maar omdat de voorlopige aanslagen in principe automatisch worden berekend.

Uiteraard bleven de Belastingdienst én het DGBEL ook brieven terugsturen aangezien en waren het er niet helemaal mee eens. 

Hoe dachten de Belastingdienst en het DGBEL hierover?

4.       Het opgevoerde bedrag van 5.400 euro was op geen enkele manier onderbouwd.

5.       Een gift kan alleen worden afgetrokken als gift wanneer deze ten onrechte is betaald aan bijvoorbeeld een vereniging (ANBI-instelling).

6.       Ten aanzien van het aftrekbaar maken van een gift bij de Belastingdienst zijn door diverse Rechtbanken al eerdere uitspraken gedaan (jurisprudentie).

Maar 1 ding is inmiddels wel duidelijk:

Zowel bij de Belastingdienst als bij het DGBEL hebben ze geen scenario klaarliggen voor een claim vanuit de brave burgerij. Eerst noemen ze het een “bezwaarschrift” vervolgens een “verzoek tot schadevergoeding” en de laatste variant kregen we recent binnen: “de terugbetaling/verrekening van vermeende overschotten in de AWBZ”. 

Is dat bedrag van 5.400 euro wel juist?

Nee, natuurlijk niet. En op dit punt moeten we het Directoraat én de Belastingkantoren gelijk geven wanneer zij schrijven dat dit bedrag volkomen ongegrond is en de belangrijkste reden is om niet in te gaan op het recht op teruggave. Hoeveel is het dan wel? De enige manier om daar achter te komen is het opvragen van de inkomensverklaringen over de jaren 2001 tot en met 2013. Met die gegevens én een redelijk ingewikkelde rekentabel kan bepaald worden hoeveel AWBZ-premie men heeft betaald over deze 11 jaar. En dan blijkt dat het bedrag van 5.400 euro veel te laag is ingeschat. Hoeveel is het maximaal? Wanneer je gedurende die jaren een jaarlijks belastbaar inkomen hebt gehad van 30.000 euro  dan is daar in totaal zo’n 47.000 euro aan AWBZ-premie op ingehouden door de Overheid. 34% van de premie is “zoek” en niet aan de AWBZ besteed. Het te claimen bedrag is dan 16.000 euro. Wel wat anders dan die 5.400 euro. Het maakt overigens geen verschil als het inkomen nog hoger was. De AWBZ-premie werd geheven over een maximaal bedrag.

De Belastingdienst is een ANBI-instelling

Waarom is dit zo’n belangrijk punt? Wanneer je lid bent geworden van een sportclub betaal je daarvoor contributie. Die contributie is ergens op gebaseerd. Zo kan er afgesproken zijn dat je over een bepaalde periode een vast bedrag moet betalen. Stel, dat is 300 euro per jaar. De sportvereniging heeft in de overeenkomst afgesproken dat je voor dat bedrag 3 keer per week gebruik mag maken van de faciliteiten. Nu blijkt dat de sportvereniging zonder overleg deze 3 keer per week heeft veranderd in 2 keer. Omdat een vereniging een ANBI-status heeft moet zij haar leden een bedrag van 100 euro terugbetalen. Heel simpel en elke vereniging zal dat ook doen.

Het draait allemaal om artikel 6.32 en 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001, die nog steeds van kracht is. “Verplichte bijdragen (aan een ANBI-instelling = de Belastingdienst), waar geen rechtstreekse tegenprestatie tegenover staat. Zijn aftrekbaar als gift. De Belastingdienst erkent inmiddels dat het in haar wet staat. Echter, in hoger beroep heeft het Gerechtshof Arnhem geoordeeld: “dat dit niet de bedoeling van de wetgever geweest kan zijn”. Het is schending van artikel 120 GW: Een rechter treedt niet in beoordeling van de wet. Men begeeft zich op drijfzand, wanneer de ene wet meedogenloos wordt toegepast en andere wetten naar goeddunken laat lopen… Inmiddels zijn diverse partijen en instanties in cassatie bij de Hoge Raad.

Verwijzingen naar uitspraken van de Rechtbank

Diverse malen wordt er een poging gedaan onze terugvordering te vergelijken met een verwijzing naar een uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Het begint met een vergelijk naar een uitspraak van 22 januari 2014: ECLI:NL:RBDHA:2014:667. Dit blijkt een uitglijertje te zijn van de Belastingdienst én het Directoraat-Generaal Belastingdienst. Deze zaak heeft betrekking op de veroordeling van een pedofiel. Inmiddels heeft het Directoraat daarvoor haar excuses aangeboden. Het had moeten zijn: ECLI:NL:RBDHA:2014:677. Verkeerd toetsje ingetikt. Kan gebeuren. Maar waar heeft de uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2014:677 betrekking op? Op de Monumentenwet 1988, en heeft net zo min iets te maken met deze situatie als iemand die 4 maanden in hechtenis wordt genomen voor het in bezit hebben van kinderporno.

Nu komen de diverse belastingkantoren met de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 30 juni 2015, gepubliceerd onder ECLI:NL:2015:4788. Gezien de “blunders” van de vorige vergelijkingen hebben we uiteraard ook deze uitspraak grondig laten bestuderen en wat blijkt? Ook deze uitspraak heeft wederom niets te maken met het feit dat we een bedrag terugvorderen van de Belastingdienst. Om deze uitspreken hier uitvoerig te bespreken maakt dit verslag alleen maar complexer. De liefhebbers kunnen deze uitspraken simpel terugvinden op Google.

Met een kleine groep zijn we verder gegaan

Op basis van het hier voorafgaande is er een selecte groep geweest die wederom de claim heeft ingediend. Maar nu op basis van het juiste, gespecificeerde bedrag, de uitleg over de ANBI-status van de Belastingdienst met de daarbij behorende wettelijke verplichtingen en met een onderbouwing waarom de uitspraken van de diverse Rechtbanken helemaal niets te maken hebben met deze AWBZ-claim.

Waar staat het Directoraat-Generaal Belastingdienst nu?

Na ontvangst van deze laatste brieven heeft het DGBEL nog 1 brief gestuurd naar de Werkgroep.

Ze willen niet meer verder in discussie en verwijzen ons naar de mogelijkheid om een juridische procedure aan te spannen. Met andere woorden, hun handdoek ligt kennelijk de ring.

Waar staat de Belastingdienst nu?

Tja, die hebben al die tijd geleund op de visie van het DGBEL en staan er nu alleen voor. We hebben al brieven voorbij zien komen waarin een aantal belastingkantoren aangeeft dat zij inmiddels op de hoogte zijn gebracht over de ANBI-status. Ook komen er berichten binnen dat de Belastingdienst mensen belt met de vraag of ze de claim willen intrekken. Maar allemaal zijn ze het er over eens: je stapt maar naar de Rechtbank.

Waarom maakt de media hier geen melding van?

De MSM (Main Stream Media) heeft van hogerhand de opdracht gekregen geen enkele publicatie te doen van dit AWBZ-verhaal. We hebben begin 2016 een persbericht uit laten gaan naar alle grote  dagbladen en actualiteitenprogramma’s in Nederland en met allemaal hebben we contact gehad. Met sommige kranten communiceren we nog steeds. Diverse malen hebben we te horen gekregen: “We willen het wel publiceren, maar we mogen het niet”. Gelukkig hebben de alternatieve media wel de noodzaak ingezien dit naar buiten te brengen, maar nog steeds is een groot deel van de Nederlanders niet op de hoogte hiervan. Hopelijk gaat dit snel veranderen.

De Werkgroep gaat een juridische procedure starten

Daar zijn we op dit moment druk mee bezig. De voorbereidingen vergen veel tijd en het moet uiteraard heel zorgvuldig gebeuren. We zijn bezig met het samenstellen van het (juridische) team dat de procedure zal gaan voeren. Zodra alle afspraken met de leden van dit team zijn afgerond stellen we ze aan jullie voor.

Wat moeten de mensen nu doen?

Voorlopig nog niet veel. Wat wel belangrijk is zijn de volgende zaken:

1.      Er voor zorgen dat ze de inkomensverklaringen hebben over de jaren 2001 tot en met 2013. Deze zijn eenvoudig op te vragen bij de Belastingdienst: Bellen met het gratis telefoonnummer 0800-0543 (hou wel het BSN bij de hand) volg het menu: 3-6-2-BSN. Er is een grote kans dat de Belastingdienst geen verklaringen meer afgeeft over de jaren 2001 tot en met 2005. Geen probleem want dat lossen we later wel op.

2.      50 euro  overmaken op rekeningnummer NL71 TRIO 0391 1924 85 t.n.v. de Werkgroep onder vermelding van AWBZ-procedure. Het bedrag van 50 euro is noodzakelijk om de kosten te dekken die tot nu toe zijn gemaakt en de voorbereidingskosten die we gaan maken voor de juridische procedure. Per persoon dient er te worden betaald. Wanneer je meerdere personen wilt aanmelden betaal je dit bedrag per persoon. Vermeld dan wel in de omschrijving om welke personen je het gaat en zet ook hun mailadres erbij. Voor de mensen die om financiële redenen niet in staat zijn dit te betalen hebben we uiteraard een aantal mogelijkheden. Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we helpen je verder. Let op: de mogelijkheid tot deelname sluit op het moment dat bekend is wanneer de procedure van start gaat.  Daarna gaan we alleen verder met onze leden. De mensen die geen bijdrage wensen te leveren zullen worden verwijderd van onze mailinglijst en van onze Facebook-pagina.

3.      Mensen die al in een eerdere fase een bedrag als gift hebben opgevoerd bij de aangifte 2015 hebben al een voorlopige teruggave ontvangen óf een afwijzing. Voor deze mensen hebben we de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. In het geval van een voorlopige teruggave is dit zeker belangrijk, want de Belastingdienst doet er momenteel alles aan het uitgekeerde bedrag weer terug te vorderen. Stuur even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij gaan ermee aan het werk.

 

Rob Otten

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.