AWBZ-claim

Het rapport van Henk van Gerven

In augustus 2014 verscheen het verslag van Henk van Gerven (toen nog SP-Kamerlid en oud-huisarts). Hierin werd duidelijk dat gedurende de periode 2001 tot en met 2013 een bedrag van 70 miljard euro aan AWBZ-premies niet was besteed aan de zorg, met als gevolg dat de zorg onbetaalbaar is geworden. De AWBZ-premie is gedurende die jaren ingehouden door de Belastingdienst op de inkomens en de uitkeringen van de burgers.

Eind mei 2016 doet Renske Leijten (politica voor de SP en vanaf 30 november 2006 Tweede Kamerlid belast met de portefeuille zorg en jeugdzorg) er nog een schepje bovenop en twittert: “Sinds 2001 is 156 miljard euro aan zorgpremie (AWBZ) verdwenen. Waar bleef dat geld? Dijsselbloem antwoordt niet maar zit het weg te lachen”.

Wat houdt onze AWBZ-claim in?

“Het terugvorderen van de ten onrechte ingehouden AWBZ-premie gedurende de periode 2001 tot en met 2013”.

Om hoeveel geld gaat het?

Na vele onderzoeken van de SP en andere instanties is berekend dat het uiteindelijk gaat om een bedrag van 110 miljard euro. Gedurende de jaren 2001 tot en met 2013 heeft de Belastingdienst een totaalbedrag aan AWBZ-premie geïnd van ruim 323 miljard euro. 34% van dit bedrag is dus “zoek”. Waar het geld is kan niemand vertellen, maar dat het niet is besteed aan de AWBZ is inmiddels overduidelijk.

Dit geld moet terug naar de belastingbetaler

Die 110 miljard euro moet dus terug naar de belastingbetaler. Het is ten onrechte ingehouden door de Belastingdienst. Om dit te kunnen realiseren is op 15 oktober 2015 de Werkgroep opgericht. Toen nog niet bekend was dat het om een bedrag ging van 110 miljard, maar om 70 miljard leverde een eenvoudig sommetje op dat dit per persoon die in aanmerking zou komen voor de claim een bedrag zou betekenen van gemiddeld 5.400 euro.  Met dat bedrag is de Werkgroep aan de slag gegaan.

De gevoerde correspondentie

Tot nu toe is er vanaf eind 2015 veel gecorrespondeerd door ons en onze leden met de diverse belastingkantoren maar ook met het Directoraat-Generaal Belastingdienst. Het Directoraat bestuurt de uitvoering van de belastingwetgeving. Het is lastig om alle verschillende brieven en reacties hier te bespreken maar in grote lijnen komt het op het volgende neer:

Brieven naar de belastingdienst en het Directoraat-Generaal Belastingdienst

  • Verzoek om teruggave van de teveel betaalde AWBZ-premie naar aanleiding van het verslag van Henk van Gerven. Er werd een claim ingediend van 5.400 euro per persoon aan de hand van standaardbrieven van de Werkgroep.
  • Op advies van de Werkgroep aan onze leden werd bij de belastingaangifte 2015 een bedrag van  5.400 euro als aftrekbare gift opgevoerd.
  • Veel mensen ontvingen een deel van dit bedrag terug van de Belastingdienst. Niet omdat men het er mee eens was, maar omdat de voorlopige aanslagen in principe automatisch worden berekend.

Uiteraard bleven de Belastingdienst én het Directoraat ook brieven terugsturen aangezien en waren het er niet helemaal mee eens.

Hoe dachten de Belastingdienst en het Directoraat hierover

  • Het opgevoerde bedrag van 5.400 euro was op geen enkele manier onderbouwd.
  • Een gift kan alleen worden afgetrokken als gift wanneer deze ten onrechte is betaald aan bijvoorbeeld een vereniging (ANBI-instelling).
  • Ten aanzien van het aftrekbaar maken van een gift bij de Belastingdienst zijn door diverse Rechtbanken al eerdere uitspraken gedaan (jurisprudentie).

Maar één ding is inmiddels wel duidelijk

Zowel bij de Belastingdienst als bij het Directoraat-Generaal Belastingdienst hebben ze geen scenario klaarliggen voor een claim vanuit de brave burgerij. Eerst noemen ze het een “bezwaarschrift” vervolgens een “verzoek tot schadevergoeding” en de laatste variant kregen we recent binnen: “de terugbetaling/verrekening van vermeende overschotten in de AWBZ”.

Was dat bedrag van € 5.400 wel juist

Nee, natuurlijk niet. En op dit punt moeten we het Directoraat én de Belastingkantoren gelijk geven wanneer zij schrijven dat dit bedrag volkomen ongegrond is en de belangrijkste reden is om niet in te gaan op het recht op teruggave. Hoeveel is het dan wel? De enige manier om daar achter te komen is het opvragen van de inkomensverklaringen over de jaren 2001 tot en met 2013. Met die gegevens én een redelijk ingewikkelde rekentabel kan bepaald worden hoeveel AWBZ-premie men heeft betaald over deze 11 jaar. En dan blijkt dat het bedrag van 5.400 euro veel te laag is ingeschat.

Hoeveel is het maximaal? Wanneer je gedurende die jaren een jaarlijks belastbaar inkomen hebt gehad van 30.000 euro  dan is daar in totaal zo’n 47.000 euro aan AWBZ-premie op ingehouden door de Overheid. 34% van de premie is “zoek” en niet aan de AWBZ besteed. Het te claimen bedrag is dan 16.000 euro. Wel wat anders dan die 5.400 euro. Het maakt overigens geen verschil als het inkomen nog hoger was. De AWBZ-premie werd geheven over een maximaal bedrag.

De Belastingdienst is een ANBI-instelling

Waarom is dit zo’n belangrijk punt? Een organisatie met een ANBI-status heeft rechten en plichten. Wanneer je lid bent geworden van een sportclub betaal je daarvoor contributie. Die contributie is ergens op gebaseerd. Zo kan er afgesproken zijn dat je over een bepaalde periode een vast bedrag moet betalen. Stel, dat is 300 euro per jaar. De sportvereniging heeft in de overeenkomst afgesproken dat je voor dat bedrag 3 keer per week gebruik mag maken van de faciliteiten. Nu blijkt dat de sportvereniging zonder overleg deze 3 keer per week heeft veranderd in 2 keer. Omdat een vereniging een ANBI-status heeft moet zij haar leden een bedrag van 100 euro terugbetalen. Heel simpel en elke vereniging zal dat ook doen.

Niet alleen alle Belastingkantoren in Nederland maar ook de juristen van het Ministerie van Financiën hebben de laatste jaren volgehouden dat deze ANBI-status voor hen niet van toepassing is en dat daarom de AWBZ-claim volledig zinloos en onrechtmatig is. Gelukkig  merken we de laatste tijd dat men steeds vaker hierop terugkomt en dat de Belastingdienst met een serieus probleem te maken heeft.

Het draait allemaal om artikel 6.32 en 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001, die nog steeds van kracht is. “Verplichte bijdragen (aan een ANBI-instelling = de Belastingdienst), waar geen rechtstreekse tegenprestatie tegenover staat, zijn aftrekbaar als gift. De Belastingdienst erkent inmiddels dat het in haar wet staat. Echter, in hoger beroep heeft het Gerechtshof Arnhem geoordeeld: “dat dit niet de bedoeling van de wetgever geweest kan zijn”. Het is schending van artikel 120 GW: Een rechter treedt niet in beoordeling van de wet. Men begeeft zich op drijfzand, wanneer de ene wet meedogenloos wordt toegepast en andere wetten naar goeddunken laat lopen… Inmiddels zijn diverse partijen en instanties in cassatie bij de Hoge Raad.

Waar staat de Belastingdienst nu

Tja, die hebben al die tijd geleund op de visie van het DGBEL en staan er nu alleen voor. We hebben al brieven voorbij zien komen waarin een aantal belastingkantoren aangeeft dat zij inmiddels op de hoogte zijn gebracht over de ANBI-status. Ook komen er berichten binnen dat de Belastingdienst mensen belt met de vraag of ze de claim willen intrekken. Maar allemaal zijn ze het er over eens: je stapt maar naar de Rechtbank.

Waarom maakt de media hier geen melding van

De MSM (Main Stream Media) heeft van hogerhand de opdracht gekregen geen enkele publicatie te doen van dit AWBZ-verhaal. We hebben begin 2016 een persbericht uit laten gaan naar alle grote  dagbladen en actualiteitenprogramma’s in Nederland en met allemaal hebben we contact gehad. Met sommige kranten communiceren we nog steeds.

Diverse malen hebben we te horen gekregen: “We willen het wel publiceren, maar we mogen het niet”. Gelukkig hebben de alternatieve media wel de noodzaak ingezien dit naar buiten te brengen, maar nog steeds is een groot deel van de Nederlanders niet op de hoogte hiervan. Hopelijk gaat dit snel veranderen.

Belangrijke update 15 augustus 2021

De groep van 26 deelnemers

Wie komen hiervoor in aanmerking?

Gaat de belastingdienst straks weer terugvorderen?

De voortgang

Hoe kun je met ons meedoen?

 

Powered by WordPress.com. door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: