Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Werkgroep (hierna: DWG) verwerkt van haar leden, abonnees en donateurs.

Indien u lid wordt van DWG, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan DWG verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • De Werkgroep, Bonoort 3, 1721 JE Broek op Langedijk
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58512578
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Rob Otten
 • Bereikbaar via mail: info@dewerkgroep.com en telefoon: 06 12 839 598
 1. Welke gegevens verwerkt DWG en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Bankrekeningnummer
 6. Geboortedatum

Indien de door de leden ingevulde gegevens betrekking hebben op deelname aan de AWBZ-claim wordt ook het Burger Service Nummer (BSN) verwerkt.

2.2 DWG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u gevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
 2. Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van DWG.
 3. Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
 4. Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar ervaringen met DWG en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van DWG.

Telemarketing:

DWG gebruikt uw naam, telefoonnummer en mailadres om u telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van DWG.

2.3 DWG kan de persoonsgegevens anonimiseren.

DWG kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

 1. Bewaartermijnen

3.1 DWG verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal DWG de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewakers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft DWG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies., vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DWG gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van DWG. Met de bewerkers heeft DWG een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 1. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de ledenadministratie kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. DWG zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien DWG uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. DWG zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal DWG u hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop DWG uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming info@dewerkgroep.com . Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van u recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.

 1. Wijzigingen

Wij passen onze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden.

31 maart 2023